Discovered Spaces

discovered.spaces@gmail.com

Discovered Spaces Logo

Неправителствена организация със седалище в Пловдив, България, чиято мисия е:

  • да изучава културата на изолирани и малцинствени групи;
  • създаване на възможности за развитие на техния потенциал и пълноценното им включване в обществото;
  • да изгражда мостове и създава условия за диалог и сътрудничество между различни социални групи;
  • овластяване на младите хора чрез културни и образователни дейности.

Проекти

CE+ Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера