kultúrAktív Egyesület

info@kulturaktiv.hu

kultúrAktív Egyesület Logo

KultúrAktív е неправителствена организация в обществена полза, посветена на чувствителността на децата и младите хора към застроената среда. Те организират дейности, които вдъхновяват младежите да откриват, наблюдават и разбират своята непосредствена и разширена среда и да участват в нейното оформяне. Техните дейности също укрепват местната идентичност и насърчават участниците да поемат отговорност за изградената среда. Тяхната асоциация е посветена на напредъка и популяризирането на образованието в областта на изградената среда чрез организиране на събития, публикуване на професионални книги, провеждане на изследвания и поддържане на тясно сътрудничество с професионални и образователни организации. Сред техните членове има архитекти, ландшафтни архитекти, учители и предучилищни възпитатели, културни мениджъри и историци на изкуството, които обогатяват нашата Асоциация с разнообразните си умения, изследователски теми и методи.

Проекти

CE+ Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера

CE+: Развитие на капацитета на обучители в сферата на културата в дигиталната ера