Министерство на околната среда и водите на България

edno_gishe@moew.government.bg

Ministry of Environment and Water (Bulgaria) logo

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е българска правителствена служба с ранг на министерство, отговаряща за опазването на околната среда в България. Ролята на Министерството на околната среда е да определя национални политики, да разработва стратегии, да подготвя стандарти и да определя приоритетите за опазване на околната среда.

Органи: Дирекция „Национален парк Рила“ (централен офис: Благоевград), Дирекция „Национален парк Пирин“ (централен офис: Банско) и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (централен офис: Габрово).

Централната администрация на министерството се намира в сграда на булевард „Мария Луиза“ № 22 в София.

Проекти

Support for promoting the Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) in Bulgaria

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България