Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Support for promoting the Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) in Bulgaria

Продължителност: 1 ноември, 2006 – 1 май, 2008

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на гражданското общество за активен принос в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на достиженията на правото на ЕС и българското законодателство, свързани с управлението на околната среда, чрез подкрепа на правителствени инициативи; за изграждане на капацитета на НПО, МСП и местните власти за ефективно прилагане на EMAS, както и повишаване на осведомеността на публичния и частния сектор относно важността и ползите от доброволните инструменти на ЕС за управление на околната среда (EMAS) в България.

Местоположение: Русе, България

Резултати:
Укрепване на капацитета на гражданското общество чрез 4 семинара (2 за МСП и 2 за местните власти); създаден официален уебсайт за EMAS; широка медийна кампания, проучване и анализ на нуждите на заинтересованите страни.

Партньор(и) по проекта:

  • Time Foundation (водещ партньор)
  • Министерство на околната среда и водите на България, Русенска търговско-индустриална камара, Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”, Фондация „Зелен Бургас”.

Донор(и) на проекта: Програма PHARE на ЕС BG 2004/016-711.01.01 Развитие на гражданското общество