Завършен проект

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България

Support for promoting the Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) in Bulgaria

Продължителност: 1 ноември, 2006 – 1 май, 2008

Цел на проекта: Повишаване на капацитета на гражданското общество за активен принос в процеса на присъединяване към ЕС и прилагането на достиженията на правото на ЕС и българското законодателство, свързани с управлението на околната среда, чрез подкрепа на правителствени инициативи; за изграждане на капацитета на НПО, МСП и местните власти за ефективно прилагане на EMAS, както и повишаване на осведомеността на публичния и частния сектор относно важността и ползите от доброволните инструменти на ЕС за управление на околната среда (EMAS) в България.

Местоположение: Русе, България

Резултати:
Укрепване на капацитета на гражданското общество чрез 4 семинара (2 за МСП и 2 за местните власти); създаден официален уебсайт за EMAS; широка медийна кампания, проучване и анализ на нуждите на заинтересованите страни.

Партньор(и) по проекта:

  • Time Foundation (водещ партньор)
  • Министерство на околната среда и водите на България, Русенска търговско-индустриална камара, Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина”, Фондация „Зелен Бургас”.

Донор(и) на проекта: Програма PHARE на ЕС BG 2004/016-711.01.01 Развитие на гражданското общество

Партньори

Regional Association of Municipalities Central Stara Planina logo

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“

Ministry of Environment and Water (Bulgaria) logo

Министерство на околната среда и водите на България

TIME Eco-Projects Foundation logo

Фондация „ТАЙМ Екопроекти“