Търговско индустриална камара Плевен

plcci_pleven@abv.bg

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през м. август 1991г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство.

Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска организация с идеална цел съгласно Закон за лицата и семейството, за подпомагане, насочване, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове.

Търговско индустриална камара Плевен работи в рамките на единната система на Българската търговско-Промишлена Палата – София и като такава се вписва в системата на търговските палати в света.

Основните цели на ТИК Плевен са:

  • Да подпомага и насърчава инициативността и да съдейства за подобряване условията за стопанската дейност.
  • Да представлява и защитава обединените интереси на своите членове пред местните органи на самоуправление и местната администрация, както и пред централните органи на държавна власт и управление, пред чужди и международни организации и да съдейства за развитие на външно икономическите им връзки, програми и сътрудничество.
  • Да предоставя информация и оказва активно съдействие за увеличаване възможностите за участието им на международните пазари.

ТИК Плевен предоставя услуги с бизнес насоченост за около 750 членове и клиенти в съответния регион – Плевен и Северен централен район на България, разделени по различни стопански браншове. Оказва подкрепа и съдействие за европейска интеграция на региона.

Чрез членството си в ТИК Плевен фирмите имат възможност да участват активно със свои виждания и предложения за подобряване на икономическото състояние на страната ни.

Търговско индустриална камара Плевен се самоиздържа от приходи от членски внос, от такси за услуги и от европейски програми, не получава субсидиране от държавния бюджет.

От 2010 г. екипа на ТИК – Плевен чрез превантивни действия за ограничаване на неформалната икономика и повишаване на обществената нетърпимост към всички нейни прояви и форми на проявление – подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Проекти

Promotion of tourism through flexible business support - PRO TOUR

Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR