Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Sofia University of Mining and Geology Logo

МГУ „Св. Иван Рилски” е университет с висококвалифицирани преподаватели и учени, с добра материална база и е интегрална част от Европейската образователна система и световната минна наука и практика. Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски“ е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на България, който е предназначен да осигури суровинната и енергийна независимост на страната. Да подготвя специалисти с инженерна квалификация с достатъчно широк профил за работа в сложни производствени системи при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Да осъществява значими за обществото фундаментални и приложни научни изследвания в областта на миннодобивната промишленост и геологопроучвателното дело.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените