Технически Университет Габрово

Technical University-Gabrovo Logo

ТУ – Габрово е е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широко-профилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Неговата мисия е на основата на постиженията и традициите, активното международно сътрудничество, тясното партньорство с бизнеса и интензивната научноизследователска дейност, да подготвя за нуждите на икономиката и обществото пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно образователно-квалификационната си степен да са готови за предизвикателствата на променящия се свят.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените