The National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP)

The National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP) logo

Утвърждавайки се като активен и динамичен оператор на националния и европейския изследователски пазар, Националният научноизследователски институт за текстил и кожарство Букурещ насърчава и развива мултидисциплинарни приложни изследователски дейности в областта на текстил-облекла и потребителски стоки от кожа-обувки-каучук, за икономически агенти в сектора и за други различни свързани области.

Националният институт за изследване и развитие на текстил и кожа в Букурещ е единственият национален институт за изследване и развитие на тези индустриални области в Румъния и работи на базата на HG no. 1304/1996 г., изменен и допълнен с GD бр. 1463/2004 относно одобряването на собствения Регламент за организация и работа, на Закон №. 324 от 08.07.2003 г. за приемане на Постановление на правителството № 57/2002 г. за научни изследвания и технологично развитие, изм. и доп. с ДВ 6/2011 г.

Текстилно-шивейната и кожено-обувната промишленост в непрекъсната еволюция и дълбоки промени на национално и европейско ниво създава множество възможности за изпълнение на мисията на INCDTP, имайки за отправна точка стратегическите насоки на развитие, установени от Националната стратегия за научноизследователска и развойна дейност 2014-2020 г. Европейската технологична платформа за бъдещето на текстила и облеклата, Плана за институционално развитие 2019-2022 г. и Стратегията CDI 2019-2022 г.

Проекти

ENVICONTEH – Integrated systems for monitoring and control of wastewater, quality and security of textile products traded in Romania and Bulgaria

ENVICONTEH – Интегрирани системи за мониторинг и контрол на отпадъчните води, качеството и сигурността на текстилните продукти, търгувани в Румъния и България