University of Thessaly (UTH)

University of Thessaly (UTH) Logo

Университетът на Тесалия (UTH), с 37 департамента и 8 факултета, е университет със собствена идентичност и с видно място в гръцката национална образователна система. Университетът на Тесалия предлага бакалавърски и следдипломни програми и извънкласни модули в специфични изследователски и бизнес области за над 43 000 студенти. Основната мисия на Университета на Тесалия е насърчаването на научните знания чрез изследвания и приноса към културното и икономическо развитие на местната общност и обществото като цяло. Известен е с отличните си изследователски резултати и изключителни научни постижения, в съответствие с международните стандарти.

Проекти

Rural GCE

Rural GCE – Training Material for GCE in rural areas