Завършен проект

CBC – LABORLAB: Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

CBC - LABORLAB Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

Идентификационен номер: 16.4.2.050

Продължителност: 5 май, 2017 – 4 май, 2019

Цел на проекта: Да се насърчи трансграничната трудова заетост и мобилност в единен „пазар“ чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“

Целеви групи:

  • Граждани: нискоквалифицирани граждани, средно кфалифицирани граждани, младежи, хора в неравностойно положение от трансграничния регион
  • Фирми: от трансграничния регион на Румъния и България.
  • Публичен сектор: създатели на политики на местно и регионално ниво.
  • Образователни институции.

Подцел на проекта: Да подпомогне младите хора да се ориентират по-успешно на пазара на труда, благодарение на обучителните програми и информационни кампании, заложени в неговото изпълнение.

Дейности:

  • Изследване на пазара на труда в трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени. Извеждат се основни заключения, характеризиращи актуалната ситуация на пазара на труда в румъно-българската погранична област;
  • Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионални обучения: Обучение 1 – Базови умения „Информационни и комуникационни технологии“, предназначено за лица с основни умения и квалификации. Обучение 2 – Ключови умения „Предприемачество и изграждане на предприемачески умения“, предназначено за лица със средни умения и квалификации. Обучение 3 – Езикови умения „Английски език – начално и икономическо ниво“, предназначено за лица от уязвими групи: самотни майки, лица с увреждания, лица с минимални доходОбучение 4 – Трансверсални умения „Прилагане на принципите на равните възможности на икономическите единици“, предназначено за лица от уязвими групи.  
  • Създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния регион. Той ще подпомага търсещите работа в региона чрез предоставяне на информация за работни места, законови изисквания, условия на труд и др.
  •  Стратегически и информационни кампании относно възможностите за работа и мобилността на работната сила на трансгранично ниво

Резултати: 23 вида инициативи, които насърчат мобилността на работната сила в трансграничния регион; 4720 участници в съвместните инициативи за заетост и обучение; 480 души с  достъп до съвместните инициативи за заетост; Иновативен модел за интегриране на пазара на труда – CBC LABORLAB; 4 програми за обучение с „пазарен подход“; CBC LABORLAB CLUSTER- структура за правна подкрепа за интеграция на пазара.

Партньори

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași logo

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation logo

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца