CBC – LABORLAB: Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

CBC - LABORLAB Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

Идентификационен номер: 16.4.2.050

Продължителност: 5 май, 2017 – 4 май, 2019

Цел на проекта: Да се насърчи трансграничната трудова заетост и мобилност в единен „пазар“ чрез създаване на Модел „CBC LABORLAB“

Целеви групи:

  • Граждани: нискоквалифицирани граждани, средно кфалифицирани граждани, младежи, хора в неравностойно положение от трансграничния регион
  • Фирми: от трансграничния регион на Румъния и България.
  • Публичен сектор: създатели на политики на местно и регионално ниво.
  • Образователни институции.

Подцел на проекта: Да подпомогне младите хора да се ориентират по-успешно на пазара на труда, благодарение на обучителните програми и информационни кампании, заложени в неговото изпълнение.

Дейности:

  • Изследване на пазара на труда в трансграничния регион и структурен анализ относно бъдещи промени. Извеждат се основни заключения, характеризиращи актуалната ситуация на пазара на труда в румъно-българската погранична област;
  • Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионални обучения: Обучение 1 – Базови умения „Информационни и комуникационни технологии“, предназначено за лица с основни умения и квалификации. Обучение 2 – Ключови умения „Предприемачество и изграждане на предприемачески умения“, предназначено за лица със средни умения и квалификации. Обучение 3 – Езикови умения „Английски език – начално и икономическо ниво“, предназначено за лица от уязвими групи: самотни майки, лица с увреждания, лица с минимални доходОбучение 4 – Трансверсални умения „Прилагане на принципите на равните възможности на икономическите единици“, предназначено за лица от уязвими групи.  
  • Създаване на Клъстер CBC LABORLAB, за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния регион. Той ще подпомага търсещите работа в региона чрез предоставяне на информация за работни места, законови изисквания, условия на труд и др.
  •  Стратегически и информационни кампании относно възможностите за работа и мобилността на работната сила на трансгранично ниво

Резултати: 23 вида инициативи, които насърчат мобилността на работната сила в трансграничния регион; 4720 участници в съвместните инициативи за заетост и обучение; 480 души с  достъп до съвместните инициативи за заетост; Иновативен модел за интегриране на пазара на труда – CBC LABORLAB; 4 програми за обучение с „пазарен подход“; CBC LABORLAB CLUSTER- структура за правна подкрепа за интеграция на пазара.

Партньори