Търговско-промишлена палата Враца

cci-vr@cci-vratsa.org

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца е създадена през есента на 1991 г. През 2001 г. е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществен интерес. Камарата се управлява от Управителен съвет, състоящ се от 15 члена. ТПП-Враца работи в тясно сътрудничество с местните власти и други неправителствени организации, както и с НПО, ТПП и структури за подкрепа на бизнеса от чужбина. В структурата на Търговско-промишлена палата Враца, с регионални представителства в градовете Лом, Берковица и Ботевград, влизат над 1000 фирми – частни и държавни.

Проекти

CBC - LABORLAB Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

CBC – LABORLAB: Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар

Cross Border Cooperation Audio Travel Guide

Cross Border Cooperation Audio Travel Guide

Danube - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and understand you

Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

Fairs for cross-border cooperation - CBC Fairs

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Concept for innovative online projects - ProConcept

Концепция за иновативни онлайн проекти – ProConcept

Cross-Border Research and Statistics Center for Small and Medium Enterprises - RESCENT - SMEs

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

PHARE CBC Programme Logo

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

SMEXHIBITION - The network for the promotion of cross-border events

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

A network of regional cross-border information centers

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове