Издаване на референции и сертификати с данни за фирмата на български или чужд език

Референция (препоръка) се издава на фирми, които към датата на издаването й са редовни членове на РТИК. Референцията съдържа и данни, декларирани извън данните, които са вписани в Регистъра на РТИК. Референции се издават на български и на чужд език. Референция (препоръка) се издава въз основа на писмо-заявка на фирмата – член на Камарата. В писмото се декларират данните, които да бъдат включени в документа, както и предназначението му (пред кого да послужи и за какво).

Сертификати с данни от Единния Търговски регистър, на български и чужд език, се издават за да удостоверят статута на българските търговци. Документите служат за легитимиране пред чуждестранни партньори, посолства, митници, банки, при регистрация на дружества или търговски представителства в чужбина, за участие в международни търгове, конкурси, проекти и др. В него се включват данни за фирмата като: 
– наименование
– БУЛСТАТ
– данъчна регистрация
– предмет на дейност
– дейности за бизнес-контакти
– уставен капитал
– лица с представителни права;  
За да се издаде сертификат фирмата подава молба, подписана от представляващия, като към нея се прилага регистрацията в Единния Търговски регистър на БТПП и копие на съдебно удостоверение за актуално състояние.

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000