Вписване на Търговско представителство на чужда фирма в Единния Търговския регистър на БТПП

В Единния Търговския регистър на БТПП задължително се вписват Търговските представителства на чуждестранни лица, на основание чл.6, ал.1 от Закона за чуждестранните инвестиции. В този смисъл, решението на БТПП за регистрация на търговско представителство има конститутивно действие. Документите се подават в РТИК.
Необходими документи за регистрация:

 1. Заявление
 2. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган, съгласно националното му законодателство.
 3. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранното лице, издаден от органа по предходната точка.
 4. Решение на управителния съвет на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България.
 5. Специално, нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от лицето/цата/ по т.2, за лицето упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство в Р България и обема на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на цитираното пълномощно.
 6. Оригинал/и/ на спесимен/и/ от подписа/ите/ на лицето/та/, представител/и/ в Р България – по право или по специални пълномощия, заверен/и/ пред нотариус или положен/и/ върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро “Търговски регистър” на Палатата.
 7. Попълнена информационна карта по образец на БТПП;
 8. Документ за внесена сума за регистрация, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП услугите

Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите:

Документите по т.т. 2 и 3 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранното лице следва да бъдат заверени за автентичност от:

 • Министерство на външните работи на издаващата държава и Консулската служба на Р България в тази държава, или
 • от Консулската служба на издаващата държава в Р България, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България /в случаите когато документите не са заверени в издаващата държава/, или
 • от друга Консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Р България /ако тя няма акредитирана такава в страната/, след което заверени от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

След заверката на документите от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горецитирания ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени от оторизиран български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерство на външните работи на Р България.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма “апостил”, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000