Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia Logo

Камарата на Валенсия е обществена организация с нестопанска цел. Това е публичен орган с демократична структура и функциониране, контролиран от регионалното правителство, със собствена юридическа правосубектност и пълна дееспособност. Като публична организация, Камарата представлява днес повече от 170 500 компании в провинция Валенсия. 3 171 от тези компании са по-тясно присъединени към Камарата и са част от „Клуба на камарите във Валенсия“. 99% от компаниите в провинция Валенсия са МСП.

Проекти

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

Co-LABOURative-LAB; Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Co-LABOURative-LAB – Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

COL-CREATION - Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика