Завършен проект

Студенти в предприятия – Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Управление на икономиката“ и „Индустриален мениджмънт“ на Русенския университет

Students in enterprises - Increasing the employability of students from the Economic Management and Industrial Management majors of the University of Ruse

Обща цел на проекта: Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Стопанско управление” и „Индустриален мениджмънт” на факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски университет и подпомагане на професионалната им реализация чрез включване на кооперацията „Университет – Предприятия”.

Конкретни цели:

  • Повишаване на знанията, придобиване на практически умения и подпомагане на професионалната ориентация на студентите и мотивацията им за успешна реализация след завършване.
  • Осигуряване на условия за повишаване на конкурентоспособността на МСП в региона чрез предоставяне на бизнес услуги за тях.
  • Популяризиране на завършващите студенти сред предприятията в региона и съдействие за намиране на работа.

Целеви групи: Студенти от специалностите „Индустриален мениджмънт” и „Икономически мениджмънт”, обучавани във факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет – 107 студенти 4-та година редовна форма на обучение.

Очаквани резултати:

  • Придобиване на практически умения на студентите, участващи в проекта.
  • Повишаване на възможността за реализация на студентите, включени в проекта след завършване на курса.
  • Намаляване на информационния дефицит на пазара на труда.

Водещ партньор: Русенски университет „Ангел Кънчев”

Партньори: Русенска търговско-индустриална камара; Florida Centre de Formacio Coop, V. Spain

Местоположение: Русе

Партньори

Florida Centre de Formació logo

Florida Centre de Formació

Angel Kanchev University of Ruse logo

Русенски университет „Ангел Кънчев“