Русенски университет „Ангел Кънчев“

secretary@uni-ruse.bg

Angel Kanchev University of Ruse logo

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е висше училище в гр. Русе.

Той е приемник на Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство (ВИММЕСС) в Русе, създаден на 12 ноември 1945 г., преименуван впоследствие на Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ и преобразуван в университет на 21 юли 1995 г. Част от структурата на университета са филиалите му в Силистра, Разград и Видин. Обучаваните студенти през учебната 2016/2017 г. в редовно и задочно обучение са около 11 000 души.

През 2012 г. Русенският университет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години с оценка 9,28, като образователният му капацитет е определен на 15 000 студенти. Университетската система за управление на качеството има издаден международен сертификат за съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Русенският университет е член на Асоциацията на европейските университети, както и на Конференцията на ректорите на университетите от дунавските страни.

Проекти

Gazelle - orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Students in enterprises - Increasing the employability of students from the Economic Management and Industrial Management majors of the University of Ruse

Студенти в предприятия – Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Управление на икономиката“ и „Индустриален мениджмънт“ на Русенския университет

Romanian-Bulgarian service center for microsystems and nanotechnologies - MicroNanoTech

Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии – MicroNanoTech

The Sixth Framework Programme Logo

Университетска наука и МСП в област Русе (USSMERR)