Завършен проект

Университетска наука и МСП в област Русе (USSMERR)

The Sixth Framework Programme Logo

Продължителност: 1 юни, 2005 – 1 януари, 2006

Цел на проекта:
Да доближи изследователите от Русенския университет до бизнес и социално-икономическата реалност в региона: МСП и техните мениджъри от една страна, студенти, граждани и изучаване и представяне на нуждите на МСП по отношение на иновативни начини за решаване на технологични проблеми чрез използване на местен научен потенциал, за да съответства по-добре на научния потенциал и научните нужди за икономически растеж в региона, от друга страна. Това също ще доведе до включване на студенти в реални проекти, които ще им помогнат да създадат контакти с местни мениджъри на МСП и да станат техни служители след завършване на университета. В дискусиите, предвидени по време на изпълнението на проекта, ще бъде включена голяма аудитория от граждани на различни възрасти: като се започне от ученици, след това студенти и преподаватели, мениджъри на компании.

Специално внимание в дискусиите е отделено на електронното обучение като иновативна форма за повишаване на капацитета и квалификацията на персонала на МСП. Ще бъде създаден Бизнес и научен клуб, за да насърчи академичните хора и мениджърите на компании да се сближават и да работят заедно. Специално внимание ще бъде отделено на работата с журналистите, за да ги заинтересуваме от съществуващите проблеми и да ги накараме да популяризират добрите практики.

Местоположение: Русе

Резултати:

  • Внедряване на електронно обучение като иновативна форма за подобряване на капацитета и квалификацията на персонала на МСП
  • Създаване на Клуб по бизнес наука за насърчаване на сътрудничество между хора от академичната сфера и мениджъри на компании

Партньор(и) по проекта:

  • Русенска търговско-индустриална камара (водещ партньор)
  • РУ „Ангел Кънчев” и Регионален младежки център (Асоциирани партньори)

Донор(и) на проекта:
FP6-2004-Mobility 13- SSA на Европейската комисия

Партньори

Angel Kanchev University of Ruse logo

Русенски университет „Ангел Кънчев“