Посланици на зелената промяна

Посланици на зелената промяна

Русенска търговско-индустриална камара вижда бъдещето на региона през призмата на иновациите и новите идеи, ефективният диалог между частния и публичния сектор, както и изграждането на модерна предприемаческа култура. Гледайки към…

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

Предложението SPECTRA въплъщава визията за сътрудничество на 8 партньора (включително 3 асоциирани партньора), представляващи 4 регионални екосистеми – нововъзникващ новаторски регион в България (Северна Централна България), умерен новаторски регион в…

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

Концепцията за дигитални вериги за доставки (SC) насърчава използването на иновативни технологични интервенции, като например: По-специално, Европейската комисия съобщава, че съществуващите работни места вероятно ще се променят поради напредъка на…

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

Проектът има за цел да въведе МСП на дребно в света на иновациите в дигиталния бизнес, като им помогне да бъдат в крак с по-големите си колеги и да увеличат продажбите си.

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие. По-конкретно проектът цели да идентифицира инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират.

Report-ASAP – Придобиване на практики за докладване на устойчивост

Report-ASAP – Придобиване на практики за докладване на устойчивост

Проектът има за цел да предостави необходимото обучение и инструментариум за малки и средни компании, които да усвоят и приложат практиките за докладване на устойчивостта по ефективен начин.

INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП

INTRASME – Действие за подкрепа на иновативни транспортни МСП

Цели: INTRASME има за цел да подобри капацитета и възможностите на европейските МСП за по-бързо разработване и внедряване на продукти и услуги в секторите на ниско въглеродния транспорт и интелигентната…

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Цел на проекта: Да се създаде мрежа от професионални мобилни панаири в рамките на трансграничната зона, която ще подобри нивото на икономическо и човешко сътрудничество и която ще предотврати икономическото…

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

Цел на проекта: Да се подобри достъпността и разпространението на информация в съвместен изследователски център, за да се повиши нивото на икономическия обмен между Румъния и България; да поддържа икономическото…

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Цел на проекта: Ecotips 2.0 е проект, предназначен да прехвърли иновативна и атрактивна система за ПОО в съответствие с текущата необходимост от повишаване на конкурентоспособността на микробизнеса и нарастващото търсене…

Край на съдържанието

Край на съдържанието