|

Русенска-търговско индустриална камара започна работа по проект, насочен към бизнес ангели и иновативни предприятия

РТИК стартира партньорство по проект „orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs- Gazelle“ (Стимулиране на развитието на иновативни МСП с висок потенциал) заедно с още 6 партньора, финансиран по програма Интеррег  Балкани – Средиземно море. Водеща организация по проекта е Атинската търговско-промишлена палата – Гърция, а останалите членове на консорциума са от Кипър и Северна Македония.

Тематичната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие.

Сферата, в която консорциумът ще оперира е сравнително нова за този регион, а именно идентифициране на инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират.

Акронимът на проекта „Газел“ е неслучайно избран, тъй като основната таргет група са онези бързо развиващи се, иновативни компании, наричани от икономистите „газели“.

Основната идея е разработването на интегриран механизъм, насочен към иновативни МСП, целящ подобряване на техния иновационен потенциал и повишаване на адаптируемостта им към променящата се бизнес среда. Предложеният механизъм ще дава възможност на тези високопотенциални МСП да развиват сътрудничество на транснационално ниво, увеличавайки възможностите за разширяване на своите пазари.

В самото начало на проекта, партньорите ще направят мащабно проучване на състоянието на инвеститорите „бизнес ангели“ в целия регион Балкани-Средизомноморие, ще бъдат селектирани добри практики, които да бъдат разгледани детайлно и проучени чрез обучителни посещения на място и директни контакти.

Особено внимание проектът ще отдели и на центровете за технологичен трансфер в регион Балкани-Средизомноморие , които са съсредоточени в университетите, като основен генератор на знания. Посредством проучване, ще бъдат селектирани центрове за технологичен трансфер, които имат потенциал да подпомогнат иновативните МСП в тяхната дейност, споделяйки специфични знания и технологии.

В рамките на двугодишния проект е предвидено да се създаде мрежа от четири центъра за подкрепа на иновативни МСП. Те ще се намират в България, Гърция, Кипър и Северна Македония.

Ще бъдат селектирани 35 иновативни МСП (10 от Гърция, 10 от Кипър, 10 от България и 5 от Северна Македония), които ще преминат през специална акселерационна обучителна програма, разработена чрез центровете за технологичен трансфер, целяща да ускори темповете на развитие на избраните компании.

Проектът ще приключи с 4 мащабни транснационални инвестиционни форума (България, Гърция, Кипър и Северна Македония) в които ще се включат бизнес ангели, селектираните компании, както и бъдещи „газели“.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност