Алена Трейдинг ООД

Алена Трейдинг ООД

Предмет на дейност: Производство и търговия с химични вещества и продукти, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закона, а за дейности изискващи разрешително или лиценз, след неговото получаване, по установения в закона, ред.

Артика – Артюн И Сие СД

Артика – Артюн И Сие СД

Предмет на дейност: Услуги, вътрешна и външна търговия, производство, посредническа дейност, създаване на модели облекла, преподавателска дейност – уроци по български език, селскостопанска дейност.

Балмет ООД

Балмет ООД

Предмет на дейност: Покупка и търговия на черни и цветни метали от физически и юридически лица при спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове за извършване на посочените вид дейности и след извършването на съответната изискуема регистрация, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, упражняващи стопанска дейност по предвидения от българското…

Бостик България ЕООД

Бостик България ЕООД

Предмет на дейност: Търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки в страната и чужбина, търговия с химически продукти и консумативи за химическата промишленост, търговия с произведения на изкуствата, търговия със стоки на консигнация, внос и износ, транспорт в страната и чужбина, туризъм, бартерни сделки, представителство и посредничество, реклама, консултантска дейност, комисионна дейност.

Булексим ООД

Булексим ООД

Предмет на дейност: Търговия със стоки, услуги, растително – защитни препарати и торове; производство на зърнени храни,селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал; импорт, експорт, реекспорт, търговия с недвижими имоти, организиране на търгове и базари; изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, строителна дейност, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози, инвестиционно – проучвателна, проектантска, инженерингова, иновационна…

Булмаркет ДМ ЕООД

Булмаркет ДМ ЕООД

Компанията БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД е създадена през 1996 година в Русе като основният бизнес е свързан с доставката, производството, съхранението и търговията на едро на енергийни продукти от минерален и неминерален произход. В началото фирмата стартира с няколко души персонал, а днес дъщерните предприятия са петнадесет и с над 1000 служители. Като търговец на едро…

Вавилон Трейдинг ООД

Вавилон Трейдинг ООД

Предмет на дейност: Организационна, консултантска, рекламно – информационна, производство, изкупуване и продажба на изделия и стоки на едро и дребно, организиране на туристическа дейност в страната и чужбина, създаване на фирмени магазини, производство и продажба на сувенири, облекла, обувки, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и тяхното обзавеждане, изкупуване, преработка и продажба на…

Вижан ЕООД

Вижан ЕООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия; търговско представителство, посредничество и агентство; хотелиерство и ресторантъорство; разкриване и експлоатация на търговски обекти и заведения за обществено хранене; изкупуване, съхранение, преработка и реализация на всякакъв вид селскостопанска продукция; производство на стоки за бита; предприемаческа и строителна дейност; сделки с недвижими имоти; складова, транспортна и спедиторска дейност; консултантска…

Винпром Русе 1956 АД

Винпром Русе 1956 АД

Предмет на дейност: Производство и търговия с вино, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки, внос и износ, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена със закон /след получаване на необходимите лицензи и разрешения, когато такива се изискват.

Вокс Профиле България ЕООД

Вокс Профиле България ЕООД

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство, агентство и посредничество; консултантска и маркетингова дейност; спедиторска дейност.

Край на съдържанието

Край на съдържанието