Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии – MicroNanoTech

Romanian-Bulgarian service center for microsystems and nanotechnologies - MicroNanoTech

Продължителност: 1 май, 2013 – 30 октомври, 2014

Цели на проекта:

 • Създаване и развитие на румънско-български високотехнологичен сервизен център за микросистеми и нанотехнологии (RO-BG MicroNanoTech), базиран на сътрудничеството на университети, изследователски институти и МСП в трансграничната зона RO-BG.
 • Да насърчи развитието на сферата на MNTech в трансграничната област RO-BG.
 • Да се разработи Съвместна програма от дейности за сътрудничество между университети, изследователски институти и МСП в областта на MNTech.

Резултати от проекта:

 • Румънско-български сервизен център за микросистеми и нанотехнологии;
 • Бази данни за човешки и материални ресурси и резултати, получени в микросистеми в трансграничната зона RO-BG;
 • 2 InfoPoint центъра – един в България и един в Румъния;
 • 3 научни, технически събития (работилници по различни теми, семинари, брокерски събития) и 3 информационни събития;
 • Участие в съвместни предложения за изследователски проекти;
 • Предложение за магистърски инженерни програми.

Целева група:

 • МСП от трансграничната област RO-BG, които са активни в микросистемната индустрия – тези, които участват в проектиране / производство / тестване на микросистеми и такива, които използват микросистеми и нанотехнологии в различни приложения;
 • Изследователски групи от институти и университети, разположени в трансграничната зона между Румъния и България и фокусирани върху изследователски дейности относно микросистемите;
 • Преподавателски групи от трансграничния регион RO-BG, които провеждат курсове за обучение по микросистеми.

Водещ партньор:

Национален институт за изследване и развитие на микротехнологиите – IMT-Букурещ.

Партньори по проекта:

Русенски университет „Ангел Кънчев”; Камара за търговия, промишленост и земеделие в Кълъраш; Търговско-промишлена и селскостопанска камара на Гюргево; Русенската търговско-индустриална камара.

Донор(и) на проекта: ОП ТГС Румъния България 2007-2013

Продължителност: 18 месеца.