European Association of Geographers (EUROGEO)

European Association of Geographers (EUROGEO)

Европейско научно общество, което свързва географи и тези от сродни теми (околна среда, планиране, геодезия, геотехнологии) от всички сфери на живота. EUROGEO е международна организация с нестопанска цел, базирана в Белгия. Проекти

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през м. август 1991г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство. Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска организация с идеална цел съгласно Закон за лицата и семейството, за подпомагане, насочване, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Търговско индустриална камара Плевен работи…

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Giurgiu Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

Камарата на търговията, промишлеността и селското стопанство на Гюргево е местна организация на бизнеса и компаниите в Гюргево с намерението да развива и насърчава интересите на местните компании и предприятия в Румъния. Много предприятия са международни оперативни компании с офиси в Румъния. Членове на търговска камара обикновено са международни и местни оперативни компании, като адвокати,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието