Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

Asociatia pentru Dezvoltare si Mediu ADEMED

ADEMED е организация с нестопанска цел, разработваща изключително иновативни решения за обслужване на местните общности: сензори за околната среда, възобновяема енергия и STEAM устройства. Опазване на околната среда, изкуствен интелект, машинно обучение, Arduino, IoT. Опит в управлението на Натура 2000 място. Проекти

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Браншов съюз на кожарската, кожухарската, обувна и галантерийна промишленост

Като единствен национален представител на фирмите от кожаро, обувния и кожено галантериен бранш мисията на съюза е да подпомага активно своите членове с цел подобряване на конкурентоспособността им на международния пазар, да защитава българските производители и търговски марки от нелоялна конкуренция и др. Стремежът е да се доизгради, доразвие и все повече да се утвърждава,…

European Association of Geographers (EUROGEO)

European Association of Geographers (EUROGEO)

Европейско научно общество, което свързва географи и тези от сродни теми (околна среда, планиране, геодезия, геотехнологии) от всички сфери на живота. EUROGEO е международна организация с нестопанска цел, базирана в Белгия. Проекти

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен

Търговско индустриална камара Плевен е регистрирана през м. август 1991г. като независима обществена организация с доброволен принцип на членство. Създадена е от местни фирми и организации като неправителствена нестопанска организация с идеална цел съгласно Закон за лицата и семейството, за подпомагане, насочване, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове. Търговско индустриална камара Плевен работи…

Край на съдържанието

Край на съдържанието