Фондация „ТАЙМ Екопроекти“

geri@time-foundation.org

TIME Eco-Projects Foundation logo

Фондация ТАЙМ приоритетно работи на национално ниво и участва активно в различни проекти и инициативи на европейско и международно ниво. Мисията на фондацията е да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.

Стратегическите цели на Фондация ТАЙМ са:

  • Да повишава информираността на обществото относно подходите за устойчиво развитие (УР);
  • Да увеличава участието на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с УР на всички нива;
  • Да подпомага властите на национално и местно равнище в развитието на политики за УР включващи разработването на местни планове за екологично действие и Местен Дневен Ред 21;
  • Да подпомага координацията и комуникацията между заинтересованите страни на международно, национално и местно равнище;
  • Да защитава човешкото право на чиста и здравословна околна среда на международно, национално и местно равнище;
  • Да натрупва финансови средства за подпомагане на различни групи в сферата на ООС и УР;
  • Да подпомага организациите да извършват дейността си по екологосъобразен начин.