Фондация „ТАЙМ Екопроекти“

geri@time-foundation.org

TIME Eco-Projects Foundation logo

Фондация ТАЙМ приоритетно работи на национално ниво и участва активно в различни проекти и инициативи на европейско и международно ниво. Мисията на фондацията е да подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на природните ресурси и опазването на околната среда чрез координиране усилията на всички обществени сектори и демократично вземане на решения.

Стратегическите цели на Фондация ТАЙМ са:

  • Да повишава информираността на обществото относно подходите за устойчиво развитие (УР);
  • Да увеличава участието на обществеността в процесите на вземане на решения, свързани с УР на всички нива;
  • Да подпомага властите на национално и местно равнище в развитието на политики за УР включващи разработването на местни планове за екологично действие и Местен Дневен Ред 21;
  • Да подпомага координацията и комуникацията между заинтересованите страни на международно, национално и местно равнище;
  • Да защитава човешкото право на чиста и здравословна околна среда на международно, национално и местно равнище;
  • Да натрупва финансови средства за подпомагане на различни групи в сферата на ООС и УР;
  • Да подпомага организациите да извършват дейността си по екологосъобразен начин.

Проекти

Ecotips 2.0 Logo

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

EuropeAid Logo

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес

Support for promoting the Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) in Bulgaria

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България