Завършен проект

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП

Eco-force - Joint actions for eco-responsible cross-border SMEs

Продължителност: 1 юни, 2010 – 30 ноември, 2011

Цел на проекта: Повишаване на информираността относно опазването и управлението на околната среда в трансграничната зона между Румъния и България. Целта е да се насърчи природосъобразно поведение сред някои от най-големите замърсители на околната среда – икономическите оператори и по-специално МСП, базирани в трансграничния регион. Целта ще бъде постигната чрез провеждането на мащабна кампания за повишаване на осведомеността, която да стимулира бизнеса да допринесе за подобряване на природните дадености на своя регион, да промени отношението си и да упражнява по-голяма грижа при използването на природните ресурси, генерирането и изхвърлянето на отпадъци. Действието ще използва различни инструменти и комуникационни техники за повишаване на осведомеността на три нива: ръководство на компанията, служители на компанията и секторни асоциации, като по този начин ще се синхронизират усилията на всички участници, загрижени за максимизиране на ефекта от действието. В рамките на проекта ще бъде разработена съвместна мрежа за сътрудничество за изграждане на капацитет. Той ще служи като място, където ще се споделят ресурси и ще се обменят най-добри практики и опит в управлението на околната среда, за да бъде еднакво достъпен за допустимите бенефициенти от двете страни.

Местоположение: трансгранична допустима зона

Резултати: ще се повиши осведомеността относно опазването и управлението на околната среда в трансграничния район; ще се насърчи природосъобразното поведение сред някои от най-големите замърсители на околната среда.

Партньор(и) по проекта:

  • Русенска търговско-индустриална камара (водещ партньор)
  • Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП)
  • Асоциация за устойчиво развитие Слатина
  • Фондация „Румънска екологична акция“
  • Idein Society

Донор(и) на проекта: ОП ТГС Румъния България 2007-2013

Продължителност: 18 месеца

Партньори

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

Idein Society logo

Idein Society

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Slatina logo

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, Slatina