Завършен проект

ИНОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

Настоящият проект предлага инструмент за устойчива регионална политика, като акцентира върху насърчаване на предприемачеството, иновациите и растежа на икономиката на знанието. Изследвания на Русенска Търговско- Индустриална камара показват изоставане на транграничния регион Румъния – България в областта на нововъденията в бизнеса, което рефлектира върху икономическо развитие. Наблюдава се още: малък размер на инвестициите за иновации, дори и от по-големите фирми; малък брой на интелектуална патенти, които имат пазарно предлагане; малък брой на иновативни предприятия; ограничено участие на учени в бизнес проекти; по-малко от 1% от научните разработки имат бизнес приложение; липса на партньорство между бизнеса и науката В същото време е налице разбирането, че развитието на иновативна среда има решаваща роля в процеса на повишаване на конкурентноспособността на макро и микро равнище. Адекватна подкрепа в тази област, особено на регионално ниво все още липсва. Общи цели на проекта: Да допринесе за общото развитие на устойчив социално-икономически трансграничен регион с благоприятен образ; Да обедини хора, общества и икономики за изграждането на интегриран общ район чрез използване на иновативния потенциал. Основни дейности: Създаване на база данни от нормативни и стратегически документи за развитие на иновациите в България и Румъния; Създаване на бизнес иновационни центрове в Русе, България и Слатина, Румъния; Разработване на методика за подпомагане иновативни предприемачи; Създаване на база данни от експерти; Работна среща за иновативни предприемачи; Провеждане на 2 конференции по бизнес иновации в Русе, България и Слатина, Румъния. Очаквани резултати: Основани два бизнес иновационни центъра (БИЦ); Обучен персонал за БИЦ; Създадена база данни от експерти; Интегриран пакет от услуги, включващ методологиите; 3-5 подкрепени иновативни проекта; Проведени две иновационни конференции; Създадена трансгранична бизнес иновационна мрежа.

Продължителност: 1 септември, 2010 – 1 февруари, 2012

Настоящият проект предлага инструмент за устойчива регионална политика, като акцентира върху насърчаване на предприемачеството, иновациите и растежа на икономиката на знанието.

Изследвания на Русенска Търговско- Индустриална камара показват изоставане на транграничния регион Румъния – България в областта на нововъденията в бизнеса, което рефлектира върху икономическо развитие.

Наблюдава се още:

 • малък размер на инвестициите за иновации, дори и от по-големите фирми;
 • малък брой на интелектуална патенти, които имат пазарно предлагане;
 • малък брой на иновативни предприятия;
 • ограничено участие на учени в бизнес проекти;
 • по-малко от 1% от научните разработки имат бизнес приложение;
 • липса на партньорство между бизнеса и науката.

В същото време е налице разбирането, че развитието на иновативна среда има решаваща роля в процеса на повишаване на конкурентоспособността на макро и микро равнище. Адекватна подкрепа в тази област, особено на регионално ниво все още липсва.

Общи цели на проекта:

 • Да допринесе за общото развитие на устойчив социално-икономически трансграничен регион с благоприятен образ; 
 • Да обедини хора, общества и икономики за изграждането на интегриран общ район чрез използване на иновативния потенциал.

Основни дейности:

 • Създаване на база данни от нормативни и стратегически документи за развитие на иновациите в България и Румъния;
 • Създаване на бизнес иновационни центрове в Русе, България и Слатина, Румъния;
 • Разработване на методика за подпомагане иновативни предприемачи; Създаване на база данни от експерти;
 • Работна среща за иновативни предприемачи;
 • Провеждане на 2 конференции по бизнес иновации в Русе, България и Слатина, Румъния.

Очаквани резултати:

 • Основани два бизнес иновационни центъра (БИЦ);
 • Обучен персонал за БИЦ;
 • Създадена база данни от експерти;
 • Интегриран пакет от услуги, включващ методологиите;
 • 3-5 подкрепени иновативни проекта;
 • Проведени две иновационни конференции;
 • Създадена трансгранична бизнес иновационна мрежа.