„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

office@europroject.org.ro

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

ЕВРОПРОЕКТ Център за управление и консултиране на проекти е основан през 2002 г. като неправителствена организация.

Целта на асоциацията е да подпомага разработването и управлението на инициативи на проекти от обществен интерес, развитието на солидна култура по отношение на регионалното управление, организационното и проектното управление, социалната интеграция и професионалното развитие.

Тяхната мисия е да предоставят, чрез консултантски, информационни и обучителни дейности, професионална подкрепа на компании и обществени организации от окръг Олт в усилията им да се превърнат в примерни организации, уважавани от клиенти, инвеститори и конкуренти за високото качество на предлаганите услуги и продукти.

Проекти

Cross Border Cooperation Audio Travel Guide

Cross Border Cooperation Audio Travel Guide

Danube - I can hear you and I will not forget you, I can see you and I will remember you, I can recreate you and understand you

Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера

Promotion of tourism through flexible business support - PRO TOUR

Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR

Fairs for cross-border cooperation - CBC Fairs

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Concept for innovative online projects - ProConcept

Концепция за иновативни онлайн проекти – ProConcept

Cross-Border Research and Statistics Center for Small and Medium Enterprises - RESCENT - SMEs

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

PHARE CBC Programme Logo

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

SMEXHIBITION - The network for the promotion of cross-border events

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

A network of regional cross-border information centers

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове