Завършен проект

School Starters’ Hub – Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

School Starters’ Hub Logo

Идентификационен номер: 2020-1-ES01-KA201-081940

Продължителност: 1 ноември, 2020 – 31 октомври, 2022

Основната цел на проекта е да въведе нов подход, перспектива и методология за креативност, иновации и предприемачески умения сред учениците чрез разработване на училищни центрове, които успешно да свързват училищата с местните общности и ще позволят на учениците да общуват и да си сътрудничат с местния бизнес и заинтересовани страни.

В наши дни, в повечето училищни системи в ЕС, на ученици и студенти им е трудно да преминат успешно от образователните институции към реална работа. С този проблем частично се справят системите за дуално обучение и стажуване, и все пак, дори в този случай, уменията и компетенциите, свързани с творчество, иновации, и предприемачество остават недостатъчно развити. Поради факта, че училищата играят ключова роля в ученето през целия живот са необходими адекватни действия, които да спомогнат за подобряване на качеството и ефективността на училищното образование. Тъй като технологичните и цифрови промени оказват дълбоко въздействие върху съвременното общество и икономика, училищата трябва бързо да се адаптират към тази нова реалност, като навременно включат ИКТ инструменти и методологии в своите методи на преподаване.

Проект School Starters‘ Hub цели да спомогне справянето с тези предизвикателства чрез:

  • Разработване на интердисциплинарни и взаимосвързани училища, и мотивирайки учениците да поработят върху дейности, които да повишат тяхната креативност и предприемачески умения, така че да отговарят на нуждите както на образованието, така и на обществото.
  • Подпомагане на учителите и училищните ръководители в преподаването и ученето чрез прилагане на интегриран училищен подход, който да подобри резултатите от обучението, трансверсалните умения и личностното развитие.
  • Подобряване на управлението на училищните образователни системи, така че да станат по-ефективни чрез отваряне към нови форми на сътрудничество между училища, изследователски институции, предприятия, местни и Европейски общности.

Проектът се стреми да въведе нов подход, перспектива и методология за креативност, иновации и предприемачески умения сред учениците чрез разработване на училищни центрове, които успешно да свързват училищата с местните общности и ще позволят на учениците да общуват и да си сътрудничат с местния бизнес и заинтересовани страни. В същото време, тези местни центрове ще бъдат свързани с европейска мрежа, която ще ги подпомага и ще улеснява сътрудничеството на транснационално ниво.

За да бъде възможно постигането на всичко това, ще се наблегне на следните дейности по време изпълнението на проекта:

  • Въвеждане на иновативни методи на преподаване и подобряване на професионалния профил на учителя.
  • Разработване на хъбове (центрове), които да подпомагат развитието на училищата в дигиталната ера.
  • Разработване на местни и транснационални центрове за сътрудничество между училища посреднически организации (камари и изследователски институти) и бизнес сферата.

Проект „School Starters’ Hub: Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество“ се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство с още 5 Европейски организации: POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI – Испания, IDEC – Гърция, Emphasys – Кипър, European Digital Learning Network – Италия, и PLATON – Гърция.

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Platon Logo

Platon

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri

IDEC Logo

IDEC SA

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre