Завършен проект

School Starters’ Hub – Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

School Starters’ Hub Logo

Идентификационен номер: 2020-1-ES01-KA201-081940

Продължителност: 1 ноември, 2020 – 31 октомври, 2022

Основната цел на проекта е да въведе нов подход, перспектива и методология за креативност, иновации и предприемачески умения сред учениците чрез разработване на училищни центрове, които успешно да свързват училищата с местните общности и ще позволят на учениците да общуват и да си сътрудничат с местния бизнес и заинтересовани страни.

В наши дни, в повечето училищни системи в ЕС, на ученици и студенти им е трудно да преминат успешно от образователните институции към реална работа. С този проблем частично се справят системите за дуално обучение и стажуване, и все пак, дори в този случай, уменията и компетенциите, свързани с творчество, иновации, и предприемачество остават недостатъчно развити. Поради факта, че училищата играят ключова роля в ученето през целия живот са необходими адекватни действия, които да спомогнат за подобряване на качеството и ефективността на училищното образование. Тъй като технологичните и цифрови промени оказват дълбоко въздействие върху съвременното общество и икономика, училищата трябва бързо да се адаптират към тази нова реалност, като навременно включат ИКТ инструменти и методологии в своите методи на преподаване.

Проект School Starters‘ Hub цели да спомогне справянето с тези предизвикателства чрез:

  • Разработване на интердисциплинарни и взаимосвързани училища, и мотивирайки учениците да поработят върху дейности, които да повишат тяхната креативност и предприемачески умения, така че да отговарят на нуждите както на образованието, така и на обществото.
  • Подпомагане на учителите и училищните ръководители в преподаването и ученето чрез прилагане на интегриран училищен подход, който да подобри резултатите от обучението, трансверсалните умения и личностното развитие.
  • Подобряване на управлението на училищните образователни системи, така че да станат по-ефективни чрез отваряне към нови форми на сътрудничество между училища, изследователски институции, предприятия, местни и Европейски общности.

Проектът се стреми да въведе нов подход, перспектива и методология за креативност, иновации и предприемачески умения сред учениците чрез разработване на училищни центрове, които успешно да свързват училищата с местните общности и ще позволят на учениците да общуват и да си сътрудничат с местния бизнес и заинтересовани страни. В същото време, тези местни центрове ще бъдат свързани с европейска мрежа, която ще ги подпомага и ще улеснява сътрудничеството на транснационално ниво.

За да бъде възможно постигането на всичко това, ще се наблегне на следните дейности по време изпълнението на проекта:

  • Въвеждане на иновативни методи на преподаване и подобряване на професионалния профил на учителя.
  • Разработване на хъбове (центрове), които да подпомагат развитието на училищата в дигиталната ера.
  • Разработване на местни и транснационални центрове за сътрудничество между училища посреднически организации (камари и изследователски институти) и бизнес сферата.

Проект „School Starters’ Hub: Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество“ се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство с още 5 Европейски организации: POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI – Испания, IDEC – Гърция, Emphasys – Кипър, European Digital Learning Network – Италия, и PLATON – Гърция.

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Platon Logo

Platon

Politeknika Ikastegia Txorierri Logo

Politeknika Ikastegia Txorierri

IDEC Logo

IDEC SA

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre