|

Инструкции за изплащане на компенсации за работодатели

Инструкции за изплащане на компенсации за работодатели

С приемането на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановлението), Агенция по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

С настоящето РТИК представя кратка информация относно възможността за кандидатстване.

1. Работодателите, които могат да кандидатстват за изплащане на обезщетение са тези, чиято дейност е пряко засегната от ограничителните мерки, наложени със заповед на държавен орган. Работодателите, които със своя заповед, на основание чл. 120в, ал. 1 КТ са преустановили работата на предприятието или на част от него или на отделни работници и служители, или със своя заповед на основание чл. 138а, ал. 2 КТ са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено.

2. За изплащане на компенсациите могат да кандидатстват работодатели, които осъществяват стопанска дейност в Република България, нямат задължения за  данъци и осигурителни вноски, не са обявени и не се намират в  производство по несъстоятелност или ликвидация, които ще запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация и не прекратят трудовите договори на работниците на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 4 КТ през периода на компенсацията, както и нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

Друго допълнително условие е работниците и служителите, за които се иска изплащане на компенсации, да са осигурени в икономическите дейности, посочени в Списъка на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008). Работодателите от други икономически дейности, които не попадат в списъка също ще могат да получат компенсации, след като удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението.

3. Работодател, чийто сектор е засегнат и отговаря на изискванията посочени в Постановлението може да кандидатства по електронен път във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31 март до 21-ви април 2020 г., включително. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да бъдат представени на хартиен носител, при спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19.

Предоставената информация от РТИК и БТПП има цел да служи като ориентир, но е необходимо всеки работодател да се съобрази със своята специфична дейност и ПМС №55/30.03.2020 г.

РТИК ще оцени високо всякакви идеи и предложения за изменение на тази нормативна уредба, с оглед нейното усъвършенстване след анализ на МТСП.

За идеи, информация и отговори на конкретни въпроси, може да се свържете директно с БТПП на електронна поща: lawyer@bcci.bg или на телефон 02 8117 583.

Повече информация и за необходимите документи: https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Линк към постановлението:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=30593EA62174183B0A94E86B3256E073?idMat=147260

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност