Партньорството между местния бизнес и администрацията обсъждаха на онлайн форум
|

Партньорството между местния бизнес и администрацията обсъждаха на онлайн форум

Партньорски форум събра онлайн представители на бизнеса и общинската администрация в Русе на 30 юни. Поводът бе отчитането на резултатите от анкетно проучване сред различни по големина и сфера на дейност компании как взаимодействат с Общината по отношение на насърчаването на инвестициите и икономическото развитие на града. Проучването бе част от проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Българо-румънска палата и Община Русе.

Целта на проекта е чрез подобряване на диалога и взаимодействието между местния бизнес и местната власт, да се подобри инвестиционната среда и бизнес климата в община Русе. По този начин да се стимулират растежът и икономическата активност в общината, а те от своя страна да се отразят върху заетостта, стандарта на живот и местната данъчна основа.

Екипът на Българо-румънска палата представи анализ на прилаганите политики и документи в сферата на местното икономическо развитие в Община Русе и вижданията на бизнеса как да се подобри взаимодействието му с местната власт при изпълнението и мониторинга на политики (планове и програми), свързани с местното икономическо развитие.

Същевременно, по време на събитието, Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) представи актуализирания инвестиционен профил на Община Русе, който изтъква новите възможности за развитие и икономически растеж. Профилът, разработен в сътрудничество с Българо-румънската палата, е инструмент за насърчаване на бъдещата икономическа активност и предоставя обновена информация, която помага за планиране на бизнес и инвестиционни стратегии. Изпълнителният директор на РТИК, г-н Милен Добрев, се включи в онлайн срещата директно от Китайската народна република, където ръководи бизнес делегация, организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

В анкетното проучване, проведено онлайн в периода януари-май 2023 г. се включиха 120 МСП и големите предприятия, развиващи дейности на територията на община Русе от 17 икономически сектори. Освен това представители на 20 компании дадоха по-задълбочени интервюта, като отговаряха на въпроси как да се подобри взаимодействието между тях и администрация и даваха препоръки за облекчаване на процеса.

Фирмите споделиха лични впечатления от възможностите за взаимодействие между тях и местната власт. Резултатите показват, че според близо половината от компаниите (45,8%) местната власт не полага достатъчни усилия в процеса на партньорство и сътрудничество, докато една трета (29,2%) са на точно обратното мнение. Близо 21% от представителите на бизнеса посочват, че регулярно получават информация за местни инициативи и имат възможност за изказват мнения и становища.

Част от изводите от анкетното проучване сред компаниите:

  • взаимодействието между бизнеса и местната власт, често се изчерпва до информиране в процеса на идентификация на значими инфраструктурни проекти и формиране на политика;
  • повечето от компаниите оценяват усилията на местната власт за установяване на партньорство и сътрудничество, като недостатъчно ефективни;
  • значителна част от местния бизнес не познава или няма интерес да участва в процеса на формулиране на местната политика в сферите на икономическото развитие, инвестициите, местните данъци и такси и управлението на собствеността;
  • като цяло, по-голяма част от предприятията проявяват неагажираност и демотивация за участие в процесите на формулиране и промени на местни политики;

За да бъдат преодолени предизвикателствата и трудностите при осъществяване на ефективно взаимодействие между администрацията и бизнеса, следва да се:

  • изгради взаимно доверие между страните;
  • намерят общи приоритети и допирни точки за засилване на сътрудничеството;
  • изработят и прилагат работещи механизми за комуникация, в т.ч. да се подобри обратната връзка.

Целият анализ на резултатите вижте тук:

BG05SFOP001-2.025-0092-С01 „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност