App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

Идентификационен номер: 2017-1-FR01-KA202-037277

Продължителност: 1 ноември, 2017 – 1 ноември, 2019

Проектът има за цел да подпомогне студентите в горните средни и висши училища за професионално образование и обучение, за да придобият предприемачески дух и умения по време на стажа си в компания.

Проектът има за цел да подпомогне студентите в горните средни и висши училища за професионално образование и обучение, за да придобият предприемачески дух и умения по време на стажа си в компания. За да осъществи тази цел проектът ще развие:
(i) модел на стажуване за развиване на предприемачески дух и умения;
(ii) ръководство за обучители за подпомагане на прилагането на модела на стажуване и ще подкрепи (II) създаването на VET – бизнес партньорства. 

Проектът разглежда следните приоритети от програмата Erasmus+: 

ХОРИЗОНТАЛНИ: Постигането на нужни и висококачествени умения и компетенции. Проектът има за цел да развие модел на стажуване за развитие на предприемачески умения, което е една от осемте ключови компетенции в обучението през целия живот. 

VET: Развитие на VET – бизнес партньорства цели насърчаване на ученето през целия живот във всичките му форми. App.Mod.E подпомага развитието на партньорства за професионално образование и обучение с цел насърчаване на стажуването. Проектът формира мрежа от VET доставчици и компании, разработи рамка за осигуряване на качеството, модел на Меморандум за разбирателство за сътрудничество между VET доставчици и компании и наръчник “VET – фирмени партньорства за стаж”. Тези дейности ще бъдат рамкирани от промоционална кампания за VET доставчици и компании, включително разработване на информационен пакет за МСП, участие в Европейската седмица на професионалните умения и други дейности, насочени към МСП. 

VET: Въвеждане на систематични подходи и възможности за първоначално и непрекъснато професионално развитие на VET учители, обучители и наставници, както в училищната, така и в работната среда. Проектът ще разработи наръчник за обучители за прилагане на модела на чиракуване за изграждане на предприемачески дух и умения и ще организира семинари, насочени към обучители от VET доставчици и компании, които участват в планирането, организацията, мониторинга и проследяването на чиракуването.