Завършен проект

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

Идентификационен номер: 2016-1-RO01-KA202-024710

Продължителност: 1 септември, 2016 – 1 септември, 2018

Проектът E&E Fashion има за цел да разработи Европейски набор от инструменти за обучение, чрез който практически да се подпомогне въвеждането на обучение, базирано на работа във всички етапи на професионалното образование. Освен това проектът ще подпомага въвеждането на механизми за осигуряване на качеството на професионалното образование в модния сектор, като поставя акцент върху обратната връзка между различните етапи в образователния процес.

Обучителните инструменти ще бъдат свързани с всички фази на обучението: планиране (за идентифициране на необходими умения), организация (споразумения между училища/центрове за обучение и компании), въвеждане (дефиниране на ролите за обучителите в училищата и в компаниите), оценка (модели за оценяване на компетенциите, придобити в неформален контекст, инструменти за оценяване на меките умения, подходящи за професионална реализация и мобилност, стандартизиран шаблон за предоставяне на документални доказателства към целия процес).

Очаквани дългосрочни ползи:

  • повишаване на информираността на образователните институции и бизнеса относно обучението базирано на работата и оценката на качеството му, ползите, предизвикателствата и съществуващите добри практики;
  • ангажиране на институциите и компаниите в сектора с обучението базирано на работа;
  • предоставяне на практически насоки и инструментариум в сферата на обучението базирано на работа в модния сектор;
  • поддържане на системен подход към качеството.

Партньори

PGO “Nedka Ivan Lazarova” Logo

ПГО „Недка Иван Лазарова“

Revalento Logo

Revalento

Confapi Logo

Confapi

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane, 'Associazione Effebi' Logo

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane (Associazione Effebi)

Colegiul Tehnic Ioan C. Stefanescu Logo

Colegiul Tehnic „Ioan C. Stefanescu“

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL