Посланици на зелената промяна

Посланици на зелената промяна

Идентификационен номер: 2022/hlqmnib4xzwg

Продължителност: 1 април, 2023 – 31 март, 2024

Русенска търговско-индустриална камара вижда бъдещето на региона през призмата на иновациите и новите идеи, ефективният диалог между частния и публичния сектор, както и изграждането на модерна предприемаческа култура. Гледайки към бъдещето, фокусът на дейността на РТИК пада върху трансфера на знания, изграждането на ефективни партньорства и обмяната на международен опит, като всичко това допринася за просперитета на бизнеса и обществото.

Проект “Посланици на зелената промяна” е в съответствие с целите на РТИК, а именно подпомагане на местната бизнес среда чрез насърчаване на иновациите и обучението, както и предоставяне на възможност за по-добра интеграция на пазара на труда. Чрез участието си в този проект, Камарата ще може да осигури пряка полза за голяма част от местните заинтересовани страни, като допринесе за иновативното развитие както на компании, така и на физически лица. Освен това, РТИК ще е в състояние да предложи индивидуални устойчиви решения за зелени иновации на по-широк кръг от своите членове.

Въз основа на предишен опит, основното предизвикателство за внедряването на нови идеи, начини на работа, продукти и услуги е активното участие и капацитет за внедряване в самите компании. Голяма част от компаниите в Русенска област признават, че са готови да въведат зелени практики и да интегрират зелени решения в начина си на работа, но това изисква отдаденост на екипа и специфични познания, които често липсват.

Проект “Посланици на зелената промяна” има за цел да предаде именно такива знания и компетенции на служителите в малките и средни предприятия (МСП), както и да подпомогне разработването на професионален профил “посланик на зелената промяна” – професионалист, който да води и насочва целия екип към постигане на по-екологични решения, които да бъдат включени в ежедневната им работа. Проектът ще приложи ключови зелени практики в региона на гр. Русе чрез трансфер на знания от Норвегия, поставяйки акцент върху повишаването на уменията, с което да се окаже подкрепа на МСП.

За да бъде постигнато всичко това, проектът ще акцентира и върху следните цели:

  • Да повиши капацитета на РТИК за подкрепа към зелена промяна сред своите членове;
  • Да вдъхнови МСП да въведат посланици на зелената промяна, като им предостави необходимите знания за зелени иновации и умения за тяхното прилагане;
  • Да осигури устойчивост на резултатите и насърчаване на зелена трансформация;
  • Да се установи трайно сътрудничество между МСП от България и Норвегия.

Проект “Посланици на зелената промяна” се финансира от Норвежки финансов механизъм и се изпълнява в партньорство с Prios Kompetanse, Норвегия.

Партньори

Prios Kompetanse

Prios Kompetanse

Ирена Иванова

Координатор:


Ирена Иванова
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82825875
Е: ivanova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000