| |

Уебинар ще представи възможности за ваучерна схема за дигитализация на малки и средни предприятия

Уебинар ще представи възможности за ваучерна схема за дигитализация на малки и средни предприятия

На 29 май (петък) ще се проведе уебинар, който има за цел да представи Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МПС) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)“.

„Гоу Лайв БГ“ ООД е одобреният доставчик на услугата по съответния проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МПС)“ на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Проектът е насочен към микро, малки и средни предприятия, които искат да се възползват от финансиране, за да подобрят работата на своя бизнес, използвайки информационни и комуникационни технологии. Това могат да бъдат вътрешни системи, уебсайтове за електронна търговия и други.

По отношение на настоящата ваучерна схема, Гоу Лайв Бе Ге е одобрен доставчик на услуги в Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

  • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
  • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
  • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

Ваучерите в тази група са с фиксирана номинална стойност в лева 20 000 лв. без ДДС и 24 000 лв. с ДДС. Време за изпълнение на проекта – до 9 месеца Желаещите да кандидатстват фирми трябва да отговарят на следните условия за допустимост:

  • Да са регистрирани в България търговци по смисъла на Търговския закон;
  • Да с микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия и да не са предприятие в затруднено положение.
  • Да не попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) 651/2014 от 17 юни 2014г., Регламент (ЕС) 1407/2013 на Комисията от 18.декември 2013г., Регламент (ЕС) 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • Да развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства: С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“; С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“; С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“; J60 „Радио- и телевизионна дейност“; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Кандидат за получаване на ваучер по настоящата ваучерна схема може да бъде само отделното предприятие. Не се допускат за финансиране съвместни проекти, в които участват и партньори.

„Гоу Лайв БГ“ ООД оказва помощ по отношение както на попълване на формуляра за кандидатстване, така и при отчитане на проектните документи на спечелилите ваучери фирми.

За регистрация в уебинара: https://www.golivebg.com/registration

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност