I-WELCOME – Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

I-WELCOME - Укрепване на интеграцията на жените мигранти в обществото и пазара на труда

Идентификационен номер: 2020-1-DE02-KA204-007557

Продължителност: 1 ноември, 2020 – 31 декември, 2022

Проектът има за цел да подпомогне интеграцията на жените мигранти в обществото и на пазара на труда в 7 държави – България, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия и Испания.

Проектът цели да подпомогне интеграцията на жените мигранти в обществото и на пазара на труда в 7 държави – България, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия и Испания. Задачите по проекта включват проучване на национално и европейско ниво сред жени мигранти относно трудностите, които те срещат по отношение на пазара на труда. В същото време ще се изследват и нагласите на работодателите за наемане на жени мигранти.

В резултат на проучванията ще се създадат обучителни материали по проекта, насочени към жените мигранти, както и ръководство  за работодателите относно наемането на работа на жени мигранти във връзка с интегрирането им на работното място и развитието на техните умения.

Също така се предвижда и създаването на онлайн платформа, където ще се предлагат възможности за работа, ще бъдат качени разработените обучителните материали и ще се споделят и други ресурси, които биха били от помощ за мигрантите.

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 883588675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000