|

Стартира първото за 2022 г. проучване на работодателските потребности от кадри

Агенцията по заетостта стартира първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда за пета поредна година на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта, съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

The first for 2022 study of employer needs of personnel 1 is launched

Аналогично на предходните проучвания, и този път ще бъдат анкетирани работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина и икономическа дейност, с което ще се формира национална представителност на проучването. Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

Настоящото проучване за трети път ще се проведе в условията на пандемия. Очакванията са социално-икономическите последствия от нея отново да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще имат нужда или ще се наложи да освободят в следващите месеци и години. В тази връзка, Агенцията по заетостта в on-line анкетния формуляр е включила въпроси относно влиянието на епидемичната криза. С това проучване вече ще се наблюдава и търсенето на кадри от т.нар. регулирани професии.

Анализът на заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще подпомогне насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал са полезни за вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за подкрепа запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори.

Очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след 3 до 5 години са информация, която подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи в бързи темпове през последните месеци.

Агенцията по заетостта разчита отново на активното участие на работодателите от статистическата извадка, които ще бъдат поканени да споделят своето мнение. Тяхната отзивчивост е предпоставка за насочване на усилията на всички страни за съхраняване, развиване и откриване на кадри, от които бизнесът може да се възползва, за да постига по-висока производителност и качество на работа.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 18 март 2022 г., след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво, като информацията ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

––-
От 2018 г. два пъти годишно Агенцията по заетостта анкетира работодателите за техните потребности от кадри през следващите 12 месеца и очакванията им за необходим нов персонал в средносрочен план – след 3-5 години. Обобщените резултати от всички предходни проучвания за търсените от бизнеса професии и умения са публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила”.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност