Даване под наем и оперативен лизинг (6) | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации (2) | Дейности по охрана и разследване (2) | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване (1) | Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност (2) | Общо (15)

БАБ Консулт ЕООД

БАБ Консулт ЕООД

БАБ Консулт ЕООД е лицензирана агенция за подбор и консултиране на персонал с регистрационен номер 3051 / 2020 г. в Агенцията по заетостта, която е създадена с идеята за подпомагане на заетостта на територията на България. Разполагат с офиси в Русе и София, но осъществяват дейността си в цялата страна. БАБ Консулт е създадена с…

Алфа Консулт България ООД

Алфа Консулт България ООД

Лицензирана агенция за подбор и консултиране на персонал Фирмата „Алфа Консулт България ООД“ е създадена през 2018 г. с регистрационен номер № 2579 от 20.07.2018 г. Начално съсредоточена в град Русе, компанията бързо разширява своята дейност, обхващайки територията на цялата страна. Основната цел на фирмата е да предоставя стойностни кадри на свои клиенти, подкрепяйки ги…

Брани-90 – Божидар Антонов ЕТ

Брани-90 – Божидар Антонов ЕТ

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,преработен илиобработен вид, ценни книги, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейности, търговско посредничество и представителство, сервизна дейност, вулканизация, разносна търговия, оказион и антиквариат, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейности и предоставяне на услуги,производство…

Булмаркет Секюрити ЕООД

Булмаркет Секюрити ЕООД

Предмет на дейност: Охрана на имущество на физически или юридически лица; охрана на ценни пратки и товари;охрана на мероприятия, спортни и културно масови прояви; инкасо (съпровождане на ценни пратки и товари); лична охрана на физически лица; централизирана охрана на обекти с авто-патрули; СОД (сигнално-охранителна дейност); проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на всички технически системи за…

Вектор ЕООД

Вектор ЕООД

Предмет на дейност: Озеленяване и поддържане на паркове, градини, прилежащи площи към улици и булеварди, междублокови пространства, извънселищни паркове и лесопаркове; работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях; търговия с произведения на изкуството и художествените занаяти; сарафски услуги; финансови и икономически консултации; инженерингова дейност и разработки ноу-хау, трансфер на…

Вени Травел – Венелина Рачева ЕТ

Вени Травел – Венелина Рачева ЕТ

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки. Транспортна и спедиторска дейност. Туристическа дейност, екскурзии в страната и чужбина, и организиране на почивки. Хотелиерство и ресторантъорство.

Дунав Турс АД

Дунав Турс АД

Предмет на дейност: търговска и инвестиционна дейност в страната и чужбина, експлоатация, опериране и поддържане на пътнически кораби, счетоводно облужване, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, финансови и маркетингови анализи и консултации на български и чуждестранни лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

Еко-Нова ЕООД

Еко-Нова ЕООД

Предмет на дейност: Горско стопанство и дърводобив; обществено хранене, информационни, компютърни и други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, експорт, реекспорт; външнотърговска дейност и всяка дейност,…

Елина-97 ЕООД

Елина-97 ЕООД

Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина – внос и износ на стоки, материали и суровини, реекспорт, бартерни сделки; комисионна, спедиционна, пласментно – снабдителна, посредническа, складова дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически лица и фирми; административни услуги; финансово – счетоводна дейност и експертизи; инвеститорски и технически контрол в строителството;…

Елф Супер ООД

Елф Супер ООД

Предмет на дейност: Извършване на сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона и този договор недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да…

Край на съдържанието

Край на съдържанието