Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB

Regio.Digi.Hub Logo #1

Идентификационен номер: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118

Продължителност: 1 януари, 2022 – 31 декември, 2023

Eдна от основните му цели е да бъде разработена платформа за електронно обучение, посветена на иновациите в сектора на регионалното развитие и настъпващите големи икономически, екологични и социални промени, които ще залегнат като теми, адресирани към ПОО.

Проектът Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB (Дигитален ХЪБ за регионално развитие) има за цел да подобри капацитета на системата за ПОО (професионално образование и обучение) в сферата на регионалното развитие, издигайки го на европейско равнище, чрез намиране на най-добрата комбинация от подходи „отдолу-нагоре“ и лидерство, включващи учители, обучители и обучаеми.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Разработване на електронна обучителна платформа, посветена на иновациите в сферата на регионалното развитие. Това ще подпомогне по-доброто разбиране и приемане на основните икономически, екологични и социални промени и ще постави ПОО в областта на регионалното развитие в по-добра позиция за активно справяне с бъдещите промени.
  2. Изграждане на капацитет, знания и умения чрез ПОО в сферата на регионалното развитие, за внедряване на иновации и цифровизация в рамките на изпълнението на проекта.
  3. Определяне на собствен механизъм за внедряване на иновации и цифровизация в системата на ПОО за регионално развитие, подходящ за заинтересованите страни и особено за учащите, работодателите и ПОО доставчиците до края на проекта.
  4. Разработване на иновативна методология за обучение и нови педагогически методи на преподаване и учене в образованието за регионално развитие.
  5. Разработване на курсове в 3 модула, валидирани за общо 130 служители и обучители от центровете за ПОО.
  6. Подобряване на образователните умения на най-малко 24 служители от 8 партньорски организации от 6 партньорски държави по проекта чрез разработване и провеждане на краткосрочно съвместно обучение на персонала през втората половина на 2024 г.

Целева група

Работещи в сектора на регионалното развитие: агенции за регионално развитие, агенции за иновации, държавни служители от местната публична администрация, консултантски фирми, работещи по европейските структурни фондове, МСП, обучители, изследователи.

Втора целева група на проекта: създатели на политики, висши технически специалисти и ключови социално-икономически участници в сектора на регионалното развитие.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ на проекта Regio.Digi.Hub:

  • По-лесен достъп до образователни програми за регионално развитие за работещите в сектора на регионалното развитие.
  • Включване на иновациите и цифровизацията в системата на ПОО в областта на регионалното развитие.
  • Повече работещи в сектора на регионалното развитие в рамките на агенциите за регионално развитие, агенциите за иновации, както и държавни служители в местните администрации, консултантски компании и др. участници ще подобрят уменията и компетенциите си в своята сфера на работа, за да повишат ефективността си на работното място или да намерят нови възможности, като се снабдят с цифрови умения.

Партньори в проекта са организации от Испания, Сърбия, Гърция и Румъния. Очакват ни много интересни събития, обучения и срещи, на които ще ви каним и споделяме.

Партньори

Budakov Films logo

Budakov Films Ltd

Regionalna Razvojna Agencija Bačka Doo Novi Sad logo

Regionalna Razvojna Agencija Bačka Doo Novi Sad

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj logo

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj

Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri

Atlantis Engineering Logo

Atlantis Engineering

IDEC Logo

IDEC SA

Радимира Кирева

Координатор:


Радимира Кирева
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82 825875
Е: rkireva@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000