Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН е водеща национална научна институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа знанията и съзнанието на обществото за традиции и културна идентичност и за ролята им в съвременния свят. Учените и специалистите се занимават с изучаване и анализ на многоаспектната културна…

Национален природонаучен музей

Национален природонаучен музей

Националният природонаучен музей при БАН е научен институт в София и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. В музея се съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина – над 1 милион екземпляра препарирани животни, растения и минерали. Експозициите на Националния природонаучен музей включват повече от 400 вида бозайници, над 1200 вида…

Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

ХТМУ е утвърден образователен и научноизследователски център, чиято мисия е да подготвя висококвалифицирани инженери, технолози и мениджъри по всички образователни степени в областта на химичните технологии, металургията, автоматизацията, биотехнологиите, екологията и управлението и да развива задълбочени фундаментални и приложни научни изследвания. Проекти

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

МГУ „Св. Иван Рилски” е университет с висококвалифицирани преподаватели и учени, с добра материална база и е интегрална част от Европейската образователна система и световната минна наука и практика. Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски“ е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на България, който е предназначен да осигури суровинната и…

Технически Университет Габрово

Технически Университет Габрово

ТУ – Габрово е е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широко-профилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Неговата мисия е на основата на постиженията и традициите, активното международно сътрудничество, тясното…

Технически университет – София

Технически университет – София

ТУ – София е първото техническо висше училище в България. Неговата мисия е да задоволи потребностите на обществото за отлично подготвени специалисти в областта на инженерните специалности и за научноизследователски и научно-приложни резултати, ориентирани към индустрията. Проекти

Медицински университет – София

Медицински университет – София

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца. Университетът е акредитиран от НАОА и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания. Проекти

Медицински Университет – Пловдив

Медицински Университет – Пловдив

Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище, юридическо лице, с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност. Проекти

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица”, Пловдив е национален изследователски център за научна, научно-приложна и обслужваща дейност в областта на селекцията на зеленчукови култури и картофи и технологиите за отглеждането им. Разположен е в Тракийската равнина – най-големия зеленчукопроизводителен район в България. Той е научно звено в структурата на Селскостопанска академия. Постиженията на учените от ИЗК ”Марица”…

АгроБиоИнститут (АБИ)

АгроБиоИнститут (АБИ)

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г. АБИ е правоприемник на Централна лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство), създадена през 1985 г. към Селскостопанска Академия, преименувана като Централна лаборатория по генетично инженерство, прераснала през 1989 г. в Институт по генетично инженерство. От 2003 г. седалището на АБИ е в Биологически факултет на Софийски университет “Св….

Край на съдържанието

Край на съдържанието