ПЧУ „Леонардо Да Винчи“

ПЧУ „Леонардо Да Винчи“

Училище Леонардо да Винчи може да сподели своя добър опит и практика с партньорите си в региона, като работи както с родителите, така и с общността в града. Училището има известен опит в прилагането на междупредметен подход. Училищната програма се характеризира с поредица от проекти за обогатяване на образователното предлагане, които съчетават когнитивната страна с…

Български географски портал – Географ БГ

Български географски портал – Географ БГ

Мисията на Географ БГ е да популяризира науката сред децата и младежите в България чрез висококачествено уеб съдържание, научни работилници, презентации и редица географски събития, най-голямото сред които е Българският географски фестивал. В техния уеб сайт можете да откриете информация по актуални теми, свързани с Науките за Земята и събитията с географски оттенък. В рубрики…

Институт по океанология – БАН – Варна

Институт по океанология – БАН – Варна

ИО – БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на океанологията в съответствие с националните приоритети и световните тенденции. Дейността на ИО – БАН обхваща научни изследвания и обучение в приоритетните направления: морска физика, химия, хидрология, климатология, геоморфология, геология, морфодинамиката на морското дъно и крайбрежната зона, биология и екология на морето, хидродинамика и…

Национална Спортна Академия Васил Левски

Национална Спортна Академия Васил Левски

Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – Спорт, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Обществено здраве. НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование. Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа…

Българска академия на науките

Българска академия на науките

Българската академия на науките е водещият научен, духовен и експертен център на България. В нея се провеждат научни изследвания, обучение и дейности от национално и международно значение и се решават проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава. Академията има последователна политика за развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на…

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН е водеща национална научна институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа знанията и съзнанието на обществото за традиции и културна идентичност и за ролята им в съвременния свят. Учените и специалистите се занимават с изучаване и анализ на многоаспектната културна…

Национален природонаучен музей

Национален природонаучен музей

Националният природонаучен музей при БАН е научен институт в София и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. В музея се съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина – над 1 милион екземпляра препарирани животни, растения и минерали. Експозициите на Националния природонаучен музей включват повече от 400 вида бозайници, над 1200 вида…

Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

ХТМУ е утвърден образователен и научноизследователски център, чиято мисия е да подготвя висококвалифицирани инженери, технолози и мениджъри по всички образователни степени в областта на химичните технологии, металургията, автоматизацията, биотехнологиите, екологията и управлението и да развива задълбочени фундаментални и приложни научни изследвания. Проекти

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

МГУ „Св. Иван Рилски” е университет с висококвалифицирани преподаватели и учени, с добра материална база и е интегрална част от Европейската образователна система и световната минна наука и практика. Мисията на МГУ „Св. Иван Рилски“ е да остане фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на България, който е предназначен да осигури суровинната и…

Технически Университет Габрово

Технически Университет Габрово

ТУ – Габрово е е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широко-профилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Неговата мисия е на основата на постиженията и традициите, активното международно сътрудничество, тясното…

Край на съдържанието

Край на съдържанието