ПГО „Недка Иван Лазарова“

ПГО „Недка Иван Лазарова“

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ е училище със 108-годишна история. Това е елитна гимназия, подготвяща висококвалифицирани специалисти в областта на шивашката промишленост и фризьорството. Обучението в гимназията се провежда в сътрудничество с водещи шивашки фирми в града. Стремежът на училищния колектив е учебният процес да е в съответствие с изискванията на новото време…

Търговско-промишлена палата Враца

Търговско-промишлена палата Враца

Търговско-промишлена палата Враца е създадена през есента на 1991 г. През 2001 г. е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществен интерес. Камарата се управлява от Управителен съвет, състоящ се от 15 члена. ТПП-Враца работи в тясно сътрудничество с местните власти и други неправителствени организации, както и с НПО, ТПП и…

Забавна математика

Забавна математика

Център за забавна математика е мястото, където децата могат да се запознаят с математиката за първи път на 4-годишна възраст. Неговата мисия е да подкрепя децата в израстването им като критично мислещи и уверени хора. Развиване на умения за справяне с различни ситуации, които ще бъдат важна част от способността на децата да създават собствено…

Сдружение Форум Наука

Сдружение Форум Наука

Форум Наука е неправителствена организация със седалище в София, България, чиято мисия е да дава публичност и платформа за въздействие на хората, занимаващи се с наука по целия свят. В момента е водещата научна комуникационна медия в България. Целта на тяхната работа е да сближат науката и обществото. Те правят това чрез насърчаване и подкрепа…

Център за изследване и анализи

Център за изследване и анализи

Центърът за изследвания и анализи (CRA) е неправителствена организация с нестопанска цел, извършваща обществени услуги в областта на образованието и науката. Мисията на CRA е да анализира настоящето и перспективите на българското образование и наука, да създаде мрежа от образователни институции и научни екипи и чрез участие в съвместни национални и международни проекти да работи…

ПЧУ „Леонардо Да Винчи“

ПЧУ „Леонардо Да Винчи“

Училище Леонардо да Винчи може да сподели своя добър опит и практика с партньорите си в региона, като работи както с родителите, така и с общността в града. Училището има известен опит в прилагането на междупредметен подход. Училищната програма се характеризира с поредица от проекти за обогатяване на образователното предлагане, които съчетават когнитивната страна с…

Български географски портал – Географ БГ

Български географски портал – Географ БГ

Мисията на Географ БГ е да популяризира науката сред децата и младежите в България чрез висококачествено уеб съдържание, научни работилници, презентации и редица географски събития, най-голямото сред които е Българският географски фестивал. В техния уеб сайт можете да откриете информация по актуални теми, свързани с Науките за Земята и събитията с географски оттенък. В рубрики…

Институт по океанология – БАН – Варна

Институт по океанология – БАН – Варна

ИО – БАН извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областта на океанологията в съответствие с националните приоритети и световните тенденции. Дейността на ИО – БАН обхваща научни изследвания и обучение в приоритетните направления: морска физика, химия, хидрология, климатология, геоморфология, геология, морфодинамиката на морското дъно и крайбрежната зона, биология и екология на морето, хидродинамика и…

Национална Спортна Академия Васил Левски

Национална Спортна Академия Васил Левски

Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – Спорт, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Обществено здраве. НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование. Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа…

Българска академия на науките

Българска академия на науките

Българската академия на науките е водещият научен, духовен и експертен център на България. В нея се провеждат научни изследвания, обучение и дейности от национално и международно значение и се решават проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава. Академията има последователна политика за развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието