QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания

QSA4Disability - Quality Standard for Distance Apprenticeship 4 Disability

Идентификационен номер: 2023-1-HU01-KA220-VET-000154805

Продължителност: 1 ноември, 2023 – 31 октомври, 2025

Основната цел на проекта е да се създаде по-приобщаваща програма за чиракуване за хора със слухови увреждания в ЕС в сферата на професионалното образование и обучение (студенти и младежи на възраст 14-18 години) чрез разработване на стандарт за качество за дистанционно чиракуване (съставен от инструменти, електронни решения и дейности). Това ще създаде по-приобщаващи ПОО и бизнес среда, които да насърчават равенството и равнопоставеността на тази група. Ще повиши възможността за намиране на работа за младите хора със слухови увреждания и ще разсее мита за тяхната ниска заетост и ниско професионално участие. Планираните за изпълнение основни дейности са:

 • Разработване на инструментариум с 6 инструмента за по-приобщаващо чиракуване;
 • Създаване на електронна платформа за подпомагане на целевите групи при подхода към цифрово чиракуване за хора със слухови увреждания;
 • Създаване на практическа общност от експерти и заинтересовани страни, които да обменят опит и да работят за подобряване на приобщаващото чиракуване за хора със слухови увреждания;
 • Тестване на резултатите от проекта с по-широка аудитория от заинтересовани страни, включително VET организации, компании, организации за хора със слухови увреждания и правителствени агенции.

Специфичните цели на проекта са:

 • Създаване на по-приобщаващи ПОО и бизнес среда, които насърчават равнопоставеността за хората с увреждания при достъпа им до трудовия пазар;
 • Осигуряване на инструментариум, предназначен за структурите на ПОО, дружествата и учениците, за да се създаде нов стандарт за цифрова и приобщаваща програма за чиракуване;
 • Подобряване на професионалната реализация на младите хора със слухови увреждания чрез преодоляване на пречките пред достъпа им до пазара на труда;
 • Развенчаване на мита за ниската трудова пригодност и слабия професионален принос на хората с увреден слух.

Целева група:

 • Местни: ПОО обучители, експерти, директори на училища; фирми и техни представители, сдружения на хора с увреждания и др.;
 • Регионални: Преподаватели в областта на ПОО, обучители-експерти, директори на училища, фирми и техни представители, асоциации на хора с увреждания и др.;
 • Национални: асоциации на хора с увреждания, министерства, отдели за обучение, бизнес сектор, широка публика;
 • Европейски съюз: Платформа за продължаващо образование и обучение, дигитална Европа, Европейска асоциация на координаторите на Еразъм, Организационно бюро на европейските студентски училищни съюзи, генерални дирекции на ЕК: Connect, Employment, EAC, широка аудитория.

Основни резултати от проект QSA4Disability:

 • QSA4Disability Инструментариум, адресиран към всички 3 ключови участници по пътя на чиракуването, както и към целевите групи на проекта. Той ще се състои от няколко инструмента, предназначени да направят чиракуването по-отворено и приобщаващо;
 • QSA4Disability e-Space, платформа, базирана на Moodle, проектирана и разработена за подпомагане на организациите за професионално образование и обучение (изпращащите партньори), студентите със слухови увреждания (чираците) и компаниите (приемащите партньори) при подхода към дистанционното чиракуване на хора със слухови увреждания;
 • QSA4DISABILITY Общност, която ще допринесе не само за практическото прилагане на резултатите от работните пакети, но и ще очертае конкретни стъпки за изграждане на мост между центровете за професионално образование и обучение, пазара на труда и съответните заинтересовани страни в държавите на партньорите.

Партньори в проекта са организации от Унгария, Австрия, Нидерландия, Белгия, България, Италия, Гърция, Словения.

Партньори

equalizent Schulungs und Beratungs GmbH

equalizent Schulungs und Beratungs GmbH

InDialogue

InDialogue

European Union of the Deaf (EUD)

European Union of the Deaf (EUD)

DIGITAS Institute

DIGITAS Institute

Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry

Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry

IDEC Logo

IDEC SA

Falco & Associati SRL

Falco & Associati SRL

Ирена Иванова

Координатор:


Ирена Иванова
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82825875
Е: ivanova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000