Wordpress-Canadas-fledgling-cybersecurity-centre-must-do-more-collaborating-and-educating
|

Възможност за финансиране за ИКТ и кибурсигурност по Плана за възстановяване и устойчивост

Тази седмица Министерство на иновациите и растежа обяви началото на кандидатстването по втората процедура по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост „ИКТ решения и кибурсигурност“. Общият бюджет на схемата е 30.6 млн. лв.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Недопустими кандидати

За достъп до безвъзмездното финансиране има ограничения към фирми от секторите „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Дейности в областта на информационните технологии“ и „Информационни услуги“. За всички тези бизнеси има предвидени други програми за финансова помощ и целта е да няма двойно финансиране за едни и същи дейности.

Размер на средствата

По процедурата българските компании могат да получат грантове от 3 000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Предприятията ще могат да кандидатстват за въвеждане на ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, както и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и за осигуряване на киберсигурност.

Изисквания и условия за допустимост

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия. За да могат да участват в процедурата за подбор, задължително условие е те да са регистрирани преди 31 декември 2019 г.

Срокове

Предприятията разполагат със срок до 19 декември включително, за да подготвят и подадат проектните си предложения. Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

Всички условия за кандедатстване, условия за изпълнение и приложенията към тях, може да видите ТУК.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност