Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие. По-конкретно проектът цели да идентифицира инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират.

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

Проектът планира да разработи обучителен портал, чрез който заетите в креативните индустрии да развият своя потенциал и да открият нови партньорства чрез принципите на споделената икономика.

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

Проектът има за цел да подпомогне студентите в горните средни и висши училища за професионално образование и обучение, за да придобият предприемачески дух и умения по време на стажа си в компания.

Co-LABOURative-LAB – Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Co-LABOURative-LAB – Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Проектът цели да повиши на компетенциите на дългосрочно безработните и младите, които търсят работа, на директорите на човешки ресурси (HR) или всякакъв вид специалисти.

ИНОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

ИНОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

Настоящият проект предлага инструмент за устойчива регионална политика, като акцентира върху насърчаване на предприемачеството, иновациите и растежа на икономиката на знанието.

Rempart+; Rempart 2020

Rempart+; Rempart 2020

Цели на проекта: Проектът REMPART2020 има за цел да създаде европейска партньорска мрежа за осъществяване на контакт между нови и приемащи предприемачи, за да се постигне по-нататъшна мобилност. Изграден върху…

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Цел на проекта: Насърчаване и подкрепа на трайното икономическо развитие на трансграничния регион (окръг Олт, регионите Русе и Враца), чрез подобряване и увеличаване на трансграничното сътрудничество на ниво предприятие. Специфичната…

Лятна еко-академия

Лятна еко-академия

Цел на проекта: Целта на проекта беше да се създаде модел на успешна практика за разширяване и усъвършенстване на учебната програма според европейските стандарти. Местоположение: Русе Резултати: Партньор(и) по проекта:…

Край на съдържанието

Край на съдържанието