Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR

Насърчаване на туризма чрез гъвкава бизнес подкрепа – PRO TOUR

Обща цел: Въвеждане на иновативни решения и разработване на модели за дългосрочно устойчиво икономическо развитие. Конкретни цели: Целеви групи: Операторите в туризма групи в неравностойно положение да се включат на…

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Цел на проекта: Да се създаде мрежа от професионални мобилни панаири в рамките на трансграничната зона, която ще подобри нивото на икономическо и човешко сътрудничество и която ще предотврати икономическото…

ИНОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

ИНОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

Настоящият проект предлага инструмент за устойчива регионална политика, като акцентира върху насърчаване на предприемачеството, иновациите и растежа на икономиката на знанието.

Концепция за иновативни онлайн проекти – ProConcept

Концепция за иновативни онлайн проекти – ProConcept

Цел на проекта: Да се подобри достъпността и разпространението на информация в рамките на ИТ концепция, която ще позволи разработване на идеи за проекти и достъп до специална персонализирана информация…

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

Цел на проекта: Да се подобри достъпността и разпространението на информация в съвместен изследователски център, за да се повиши нивото на икономическия обмен между Румъния и България; да поддържа икономическото…

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП

Цел на проекта: Повишаване на информираността относно опазването и управлението на околната среда в трансграничната зона между Румъния и България. Целта е да се насърчи природосъобразно поведение сред някои от…

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

Цел на проекта: Ecotips 2.0 е проект, предназначен да прехвърли иновативна и атрактивна система за ПОО в съответствие с текущата необходимост от повишаване на конкурентоспособността на микробизнеса и нарастващото търсене…

Rempart+; Rempart 2020

Rempart+; Rempart 2020

Цели на проекта: Проектът REMPART2020 има за цел да създаде европейска партньорска мрежа за осъществяване на контакт между нови и приемащи предприемачи, за да се постигне по-нататъшна мобилност. Изграден върху…

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Цел на проекта: Насърчаване и подкрепа на трайното икономическо развитие на трансграничния регион (окръг Олт, регионите Русе и Враца), чрез подобряване и увеличаване на трансграничното сътрудничество на ниво предприятие. Специфичната…

Лятна еко-академия

Лятна еко-академия

Цел на проекта: Целта на проекта беше да се създаде модел на успешна практика за разширяване и усъвършенстване на учебната програма според европейските стандарти. Местоположение: Русе Резултати: Партньор(и) по проекта:…

Край на съдържанието

Край на съдържанието