Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Продължителност: 1 януари, 2014 – 31 декември, 2016

RRI Tools има за цел да разработи инструментариум за подпомагане прилагането на отговорни изследвания и иновации в Европа.

Цел на проекта:

RRI Tools има за цел да разработи инструментариум за подпомагане прилагането на отговорни изследвания и иновации в Европа. В сътрудничество с всички заинтересовани страни, проектът цели да създаде общност на практика в Европа, която ще гарантира използването, развитието и обогатяването на инструментариума.

Постигнати резултати: обобщаване на знанията за инструменти за научни изследвания и иновации, създаване на обща дефиниция за отговорни изследвания и иновации и тестване от партньорите по проекта чрез:

  • включване на организациите на гражданското общество в процеса;
  • фокусиране върху етиката и равенството, включващи участието на гражданското общество;
  • подобряване на научното образование;
  • свободен достъп до научна информация и научни изследвания;
  • създаване на рамка за управление, която насърчава научните изследвания и иновациите.